Tiems žmonėms, toms knygoms

Spalio 26 d. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje vyko respublikinė konferencija „Reformacija – 500. Istorinis, kultūrinis ir dvasinis palikimas“. Sulaukėme svečių iš Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos, VšĮ Pranciškonų gimnazijos, Gargždų ,,Vaivorykštės“, Palangos senosios, Šiaulių rajono Kužių gimnazijų.

Iki renginio gimnazijoje vyko mokinių dailyraščio konkursas, o nugalėtojų darbai sudėti į parodą „Tiems žmonėms, toms knygoms“ (konkursą organizavo lietuvių kalbos mokytojos Audronė Dūdienė ir Janina Šidlauskienė). O dailės pamokose gimnazistai iliustravo Šventąjį Raštą ir garsiąsias Martyno Liuterio tezes, prieš 500 metų Vokietijoje įžiebusias Reformaciją, kuri negrįžtamai pakeitė Europos istoriją ir kultūrą, padėjo pamatus šiuolaikinei Vakarų civilizacijai, pakeitė visuotinės Bažnyčios veidą ir paliko neišdildomą žymę Lietuvos istorijoje. Mokinių dailės darbų paroda ,,Broliai, seserys, imkit mane ir skaitykit“ papuošė gimnazijos aktų salę (ruošė dailės mokytoja Valdonija Karaliūnienė).

Konferenciją pradėjome Justino Marcinkevičiaus dramos ,,Mažvydas“ I dalies pradžios fragmentu ir giesme, kurią atliko Jokūbas Jankauskas, Lukas Grauslys, Domas Skirbutas, Simas Kavarza, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos 1-4 kl. mokiniai (ruošė muzikos mokytojas Stasys Stončius). Renginio vedėjai abiturientai Augustas Simukaitis ir Dovilė Špučytė pabrėžė, kad Reformacijos pradžia simboliškai laikoma 1517 m. spalio 31 d., kai Martynas Liuteris Vitenberge paskelbė 95 savo tezes, kurias kvietė apsvarstyti „iš meilės tiesai ir noro ją išsiaiškinti“. Žymiosios tezės išprovokavo audringų reakcijų laviną, ilgainiui įgavusią Reformacijos pavadinimą. Praėjus 500 metų nuo 95 tezių paskelbimo, pasaulis švenčia Reformacijos jubiliejų. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje protestantų sujudimas vėlavo net keliais dešimtmečiais, tačiau šį itin reikšmingą Europos ir pasaulio istorijai įvykį mini ir Lietuva. Toliau konferencijos dalyvius sveikino gimnazijos direktorė Asta Burbienė, Kretingos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Tranizienė ir vyriausioji spesialistė, gimnazijos kuratorė Aušra Zebitienė.

Konferenciją tęsė Darius Petkūnas, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas, habilituotas teologijos daktaras, Helsinkio universiteto docentas, Klaipėdos universiteto Baltistikos centro vyresnysis mokslinis bendradarbis. Lektorius, pasitelkęs iliustruotą medžiagą, kalbėjo apie Reformaciją Didžiojoje ir Mažojoje Lietuvoje. Sveikinimo žodį tarė ir Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios klebonas, brolis pranciškonas Antanas Blužas. Parapijos klebonas Antanas Blužas OFM pabrėžė, kad puoselėdami dialogą ir bendrai liudydami, pasidarėme vieni kitiems nebe svetimi ir suvokėme, jog tai, kas mus vienija, pranoksta tai, kas skiria.  Liuteronų bažnyčios parapijietė, buvusi Kretingos J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Vida Trakienė skaitė pranešimą ,,Reformacija ir Lietuvos raštijos pradžia“. Ji akcentavo Reformacijos svarbą pasauliui: „Jei XV-XVI amžiai yra Renesanso – aušros, atgimimo – epocha, tai joje gimusi Reformacija prilygsta saulei, nes būtent Reformacija sudarė sąlygas Lietuvoje gimti lietuvių raštijai, mokslui, švietimui.“

Antrąją konferencijos dalį I klasės mokinys Jokūbas Jankauskas pradėjo muzikine improvizacija. Renginio vedėjai pabrėžė, kad Reformacija – svarbiausia revoliucija žmonijos istorijoje. Jos dėka pasikeitė religinis Europos žemėlapis ir buvo nuleista šio kontinento viduramžių uždanga, nes M. Liuteris kvietė  kiekvieną tikintįjį  asmeniškai gilintis į Šventąjį Raštą, paskatino daugelio tautų raštijos nacionalinėmis kalbomis kūrimąsi ir Europos švietimo sistemos plėtrą. Reformacijos sąjūdis glaudžiai susijęs ir su mūsų kalbos, mokslo, tautiškumo ir valstybingumo stiprinimu. Apie Reformacijos įtaką Lietuvos kultūrai kalbėjo ir mokiniai. Pranešimą ,,Abraomas Kulvietis“ skaitė VšĮ Pranciškonų gimnazijos III klasės mokiniai Dovydas Jašinskis ir Rokas Kiškys (ruošė istorijos mokytojas Vaidas Kuprelis). Apie lietuvių raštijos pradininką Stanislovą Rapalionį kalbėjo Rasa Žutautaitė, Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos VIII kl. mokinė (ruošė istorijos mokytojas Robertas Gindulis). Šiaulių rajono Kužių gimnazijos VIII kl. mokinys Augustas Jasiūnas (ruošė lietuvių kalbos mokytojas Vytautas Šalavėjus ir istorijos mokytoja Violeta Laurutienė) pristatė Mikalojaus Radvilos Juodojo veiklą ir susilaukė audringiausių konferencijos dalyvių aplodismentų už originalumą, įtaigumą, ypač raiškų žodį. Pranešimą „Uolieji reformatoriai“ skaitė Ieva Maciūtė ir Ignas Kuprelis, Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos IV klasės mokiniai (ruošė lietuvių kalbos mokytojas Vidas Vaitkus). Po to skambėjo Just. Marcinkevičiaus knygos ,,Dienoraštis be datų“ ištrauka: ,,Niekas tiek nepasitarnavo žmogui, niekas neiškėlė taip aukštai jo dvasios ir niekas tiek nekentėjo kartu su žmogumi kaip knyga. Prieš ją nublanksta visi pasaulio stebuklai, ji visų mokslo ir technikos laimėjimų lopšys, visų mūsų dvasinių galių motina... Buvo demonstruojama poeto Justino Marcinkevičiaus kalba apie paminklą knygai (https://www.youtube.com/watch?v=zcJw_yK_h7Q). Poeto mintis pratęsė Palangos senosios gimnazijos III klasės mokinys Marius Mačys (ruošė lietuvių kalbos mokytoja Nijolė Šakinienė). Jis skaitė pranešimą ,,Pirmųjų spausdintų knygų leidėjai Vokietijoje ir Lietuvoje“. Toliau buvo rodomas Just. Marcinkevičius dramos ,,Mažvydas“ II dalies fragmentas – Mažvydo ir Vilento dialogas (http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/16723). Apie reklamą Martyno Mažvydo ,,Katekizme“ kalbėjo Kretingos J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos abiturientė Greta Narvilaitė (ruošė lietuvių kalbos mokytoja Irutė Lapinskienė). Mokinė teigė, kad M. Mažvydo ,,Katekizmas“, pirmoji lietuviška knyga, – tai ne tik knygos, skaitymo, mokslo reklama. Tai lietuvių raštijos, taip pat lietuvių pasaulietinės poezijos pradžia, o kukliai akrostichu ,,Katekizme“ įsiamžinusį Martyną Mažvydą galime laikyti lietuvių tautinės kultūros pradininku. Po to mokinių dailės darbų parodą ,,Broliai, seserys, imkit mane ir skaitykit“ pristatė Kretingos J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos dailės mokytoja Valdonija Karaliūnienė ir I klasės mokinė Aušra Kupšytė. Konferenciją giesme užbaigė III klasės mokinė Gintarė Pociūtė ir abiturientas Salvijus Linnik (gitara). Konferencijos pranešėjai ir juos rengę mokytojai buvo apdovanoti rėmėjų (Lituanistikos centras, UAB Tyrimų laboratorija, UAB ,,Varkojis ir Ko, UAB ,,Terekas“) dovanomis.

Anot poeto Justino Marcinkevičiaus, esame dėkingi ,,Tiems žmonėms, žodžio stogą kėlusiems,/ Toms knygoms, mūsų lopšį supusioms.“

Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijos mokytojos

Ramunė Masiokienė, Irutė Lapinskienė

P.S.: mokinių dailės darbus fotografavo mokytoja Valdonija Karaliūnienė, o renginio fotografijų autorė – mokytoja Janina Šidlauskienė.

Informacija

Mūsų rekvizitai

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Kodas: 190284291
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Telefonas: +370 (672) 99180
El. paštas: info@kjpg.lt

2% parama

2 proc. paramos sąskaitos Nr. LT784010041800092289
Paramos gavėjo pavadinimas
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos Rėmimo fondas
Identifikacinis numeris (kodas) 193341331