Mokinių elgesio taisyklės

Mokinių elgesio taisyklės

P A T V I R T I N T A
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos
direktoriaus 2013 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V1-148

Gimnazijos vidaus darbo tvarkos ir elgesio taisyklės mokiniams

I. Mokinys privalo:

 1. Gerbti kitų teisę mokytis. Pagarbiai elgtis ir tinkamai pasiruošti pamokai, turėti visas mokymo priemones;
 2. Būti punktualus. Nevėluoti į pamokas, nepraleisti pamokų be pateisinamų priežasčių;
 3. Gerbti asmeninę, draugų ir gimnazijos nuosavybę, atlyginti gimnazijai padarytą materialinę žalą;
 4. Saugoti ir tausoti knygas, vadovėlius; pametus ar sugadinus (suplėšius) sumokėti  arba nupirkti naują;
 5. Mokinys privalo nešioti tvarkingą gimnazisto uniformą. Į kūno kultūros pamokas atsinešti aprangą, sportinę avalynę;
 6. Kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą, vykdyti sanitarijos ir higienos reikalavimus. Laikytis saugumo technikos taisyklių;
 7. Pagal gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką, budėti gimnazijoje pertraukų ir renginių metu (1 – 4 gimn. kl. mokiniai);
 8. Prižiūrėti darbo vietą kabinetuose. Pastebėjus sugadintą inventorių, tuoj pat pranešti kabineto vadovui. Kitais atvejais už sugadintą inventorių atsako pats mokinys (sutvarko arba atlygina materialinę žalą);
 9. Laikytis elgesio taisyklių visur ir visada.

II. Mokiniui draudžiama:

 1. Keiktis, rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas, pirotechnikos priemones, prekiauti jomis, platinti literatūrą šiomis temomis;
 2. Teršti gimnazijos patalpas ir aplinką;
 3. Savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, suteikti kitiems fizinį skausmą ar moralinį pažeminimą;
 4. Kelti triukšmą, kuris trikdytų ugdymo procesą;
 5. Atsinešti pašalinius, su mokymusi nesusijusius daiktus;
 6. Pamokų ir renginių metu naudotis mobiliaisiais telefonais;
 7. Išeiti iš pamokų be klasės vadovo, mokytojų leidimo.

III. Mokinys turi teisę:

 1. Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius;
 2. Į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;
 3. Kreiptis į psichologą, socialinį pedagogą, sveikatos priežiūros specialistą ir/ar savo mokytoją rūpimais klausimais;
 4. Gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą (už ką buvai įvertintas, kodėl ir pagal kokius kriterijus);
 5. Gauti aktualią su mokymusi susijusią informaciją (apie tai, ko mokysies, individualius ugdymo planus, popamokinę, meninę, kultūrinę veiklą ir kt.);
 6. Mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje;
 7. Nuo 14 metų savarankiškai pasirinkti mokytis tikybos ar etikos;
 8. Savarankiškai mokytis dalyko programą ir eksternu išlaikęs egzaminus gauti tai patvirtinantį dokumentą;
 9. Turėti tinkamus pamokų tvarkaraščius (kuriuose nepažeidžiamos higienos normos bei mokinio teisės);
 10. Dalyvauti gimnazijos savivaldos veikloje;
 11. Būti supažindintas su saugos reikalavimais bei gimnazijos vidaus taisyklėmis;
 12. Būti tinkamai informuotas apie teises ir pareigas;
 13. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

Mokinių interesus, jų poreikius tiria ir gina gimnazijos Mokinių Parlamentas.

 

Informacija

Mūsų rekvizitai

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Kodas: 190284291
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Telefonas: +370 (672) 99180
El. paštas: info@kjpg.lt

2% parama

2 proc. paramos sąskaitos Nr. LT784010041800092289
Paramos gavėjo pavadinimas
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos Rėmimo fondas
Identifikacinis numeris (kodas) 193341331

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Įstaigos kodas: 190284291
Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Tel.: 8 672 99180
El paštas: info@kjpg.lt

Raštinės darbo laikas: I – V  8.00- 12.00 val.  ir 12.30 – 16.30 val.

 

El. paštas:

Telefonas: