Mokinių elgesio taisyklės

Mokinių elgesio taisyklės

P A T V I R T I N T A
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos
direktoriaus 2013 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V1-148

Gimnazijos vidaus darbo tvarkos ir elgesio taisyklės mokiniams

I. Mokinys privalo:

 1. Gerbti kitų teisę mokytis. Pagarbiai elgtis ir tinkamai pasiruošti pamokai, turėti visas mokymo priemones;
 2. Būti punktualus. Nevėluoti į pamokas, nepraleisti pamokų be pateisinamų priežasčių;
 3. Gerbti asmeninę, draugų ir gimnazijos nuosavybę, atlyginti gimnazijai padarytą materialinę žalą;
 4. Saugoti ir tausoti knygas, vadovėlius; pametus ar sugadinus (suplėšius) sumokėti  arba nupirkti naują;
 5. Mokinys privalo nešioti tvarkingą gimnazisto uniformą. Į kūno kultūros pamokas atsinešti aprangą, sportinę avalynę;
 6. Kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą, vykdyti sanitarijos ir higienos reikalavimus. Laikytis saugumo technikos taisyklių;
 7. Pagal gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką, budėti gimnazijoje pertraukų ir renginių metu (1 – 4 gimn. kl. mokiniai);
 8. Prižiūrėti darbo vietą kabinetuose. Pastebėjus sugadintą inventorių, tuoj pat pranešti kabineto vadovui. Kitais atvejais už sugadintą inventorių atsako pats mokinys (sutvarko arba atlygina materialinę žalą);
 9. Laikytis elgesio taisyklių visur ir visada.

II. Mokiniui draudžiama:

 1. Keiktis, rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas, pirotechnikos priemones, prekiauti jomis, platinti literatūrą šiomis temomis;
 2. Teršti gimnazijos patalpas ir aplinką;
 3. Savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, suteikti kitiems fizinį skausmą ar moralinį pažeminimą;
 4. Kelti triukšmą, kuris trikdytų ugdymo procesą;
 5. Atsinešti pašalinius, su mokymusi nesusijusius daiktus;
 6. Pamokų ir renginių metu naudotis mobiliaisiais telefonais;
 7. Išeiti iš pamokų be klasės vadovo, mokytojų leidimo.

III. Mokinys turi teisę:

 1. Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius;
 2. Į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;
 3. Kreiptis į psichologą, socialinį pedagogą, sveikatos priežiūros specialistą ir/ar savo mokytoją rūpimais klausimais;
 4. Gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą (už ką buvai įvertintas, kodėl ir pagal kokius kriterijus);
 5. Gauti aktualią su mokymusi susijusią informaciją (apie tai, ko mokysies, individualius ugdymo planus, popamokinę, meninę, kultūrinę veiklą ir kt.);
 6. Mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje;
 7. Nuo 14 metų savarankiškai pasirinkti mokytis tikybos ar etikos;
 8. Savarankiškai mokytis dalyko programą ir eksternu išlaikęs egzaminus gauti tai patvirtinantį dokumentą;
 9. Turėti tinkamus pamokų tvarkaraščius (kuriuose nepažeidžiamos higienos normos bei mokinio teisės);
 10. Dalyvauti gimnazijos savivaldos veikloje;
 11. Būti supažindintas su saugos reikalavimais bei gimnazijos vidaus taisyklėmis;
 12. Būti tinkamai informuotas apie teises ir pareigas;
 13. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

Mokinių interesus, jų poreikius tiria ir gina gimnazijos Mokinių Parlamentas.

 

Informacija

Mūsų rekvizitai

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Kodas: 190284291
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Telefonas: +370 (672) 99180
El. paštas: info@kjpg.lt

2% parama

2 proc. paramos sąskaitos Nr. LT784010041800092289
Paramos gavėjo pavadinimas
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos Rėmimo fondas
Identifikacinis numeris (kodas) 193341331

Darbuotojų poreikis

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Įstaigos kodas: 190284291
Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Tel.: 8 672 99180
El paštas: info@kjpg.lt

Raštinės darbo laikas: I – V  8.00- 12.00 val.  ir 12.30 – 16.30 val.

 

El. paštas:

Telefonas: